دستگاه تک کله دو منظوره منبت یا MXXC

توضیحات

دستگاه تک کله دو منظوره منبت یا MXXC