منبت ورتیکال یا منبت ایستاده

توضیحات

منبت ورتیکال یا منبت ایستاده